Bialski Klub Sportowy S.A.
Biuletyn Informacji Publicznej
Bialski Klub Sportowy S.A.

Oświadczenie o dostępności


Bialski Klub Sportowy S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nazwa instytucji znajdującej się pod adresem pełny_adres_strony.
Data publikacji strony internetowej: 2023-09-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z nawigacją klawiaturą na systemie OSX należy w preferencjach systemu zmienić właściwą opcję.

Preferencje > Skróty klawiszowe > Klawiatura 
zaznaczyć opcję: "Przenoś fokus między elementami sterującymi przy użyciu klawiatury" (zobacz zrzut ekranu)
Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Adrian Sajdak, organizacja@bkssa.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 502 439 040.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek Al. Armii Krajowej 220 – parter - biuro Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

  • Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  • Budynek nie jest wyposażony w windę, ale do pawilonu numer 1 można dostać się specjalnym podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  • Schody zabezpieczone są barierkami.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
     

 


Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: 2023-09-05 13:37:20

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2023-09-05 13:37:20 Dodane Administrator BIP